13 Mart 2013 Çarşamba

DEMOKRATLAR KULÜBÜ DERNEĞİ VE BAŞKAN: ALİ NAİLİ ERDEM...


BİR "DARBE ÖZLEMCİSİ"NE CEVAP
Mustafa Nevruz SINACI
Burada sunulan metin, merhum Prof. Dr. Rıfkı Salim Burçak ve arkadaşları (bizler) tarafından “aziz bir hatırayı yaşatmak, Türk siyaset tarihinde “Asrı Saadet” dönemi olarak bilinen ve 27 Mayıs darbesinden itibaren bütün eser ve hizmetleriyle hafızalardan silinmeye çalışılan bir dönemi açıklamak-aydınlatmak, geleneği 46 ruh, dava ve misyonu’nu geleceğe taşımak amacıyla kurulmuş” Demokrat Kulübü Derneği’nin mevcut Genel Başkanı Milli Eğitim (eski) Bakanı Ali Naili ERDEM tarafından verilen bir cevap ve bildiridir. 
Öyle ki, Tansel Çölaşan’ın mezkür beyanı yazılı, görsel ve sair bilumum Türkçe yayın yapan ‘yabancı medyada’ (akredite basın, kartel medyası) gümbür-gümbür yer aldı. Konuyu işlemeyen köşeci kalmadı. Mesele manşetlere tırmandı, açık oturum-panel, konferans ve sempozyumlara konu oldu. Mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlamayan kalmadı.
Gerici, mürteci, irtica-yoz-yobaz devrimbaz takımınca yoğunlaştırılan gündem içinde ‘konunun asli muhatabı’ sıfatını haiz resmi siyaset kurumu (DP Genel Başkanı Süleyman Soylu) ve özellikle Demokratlar Kulübü Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamalara zerre kadar yer verilmedi. Savunma hakkı alenen, adice ve ahlaksızca gasp edildi. Her beyanında hezeyan, yalan ve tefrika maksatlı demokrasi, insan hakları, adalet ve hukuktan bahsedenler; Bu insani ve evrensel değerlerin baş düşmanı olduklarını bir kere daha (bilvesile) ispat ettiler.
Beyanatı duyurmak ve “BU SESE KULAK VERİN” demek vicdan borcudur.
“BİR DARBE ÖZLEMCİSİNE CEVAPTIR:
Danıştay başsavcısı Sayın (Tansel) Çölaşan’ın 8 Mart 2008 Dünya Kadınlar Günü’nde yapmış olduğu konuşma yalnızca bir talihsizlik belgesi olmayıp, aynı zamanda bir darbe özlemcisinin kin kusan sayıklamalarıdır. Öncelikle, 27 Mayıs bir devrim değildir. Bir cuntanın eseri olup, halkı aşağılayan, devletle halkın arasına mesafe koyan ve “SENİN SEÇTİĞİNİ BİZ ASARIZ” mesajını veren bir darbedir. Bugün yaşanan olumsuzlukların temelinde 27 Mayıs’ın toplumu doğal mecrasından çıkaran karakteri vardır. Halka yukardan bakanların ve halkı adam yerine koymayanların, halka hizmet edenlere dil uzatıp karalamaktan kendilerini alamadıkları hep görülmüştür. Devletimizi 10 yıl şerefle, üstün bir başarıyla temsil eden ve yoksul bırakılan vatandaşımızın insan onuruna yakışır bir tarzda yaşamasının mücadelesini veren DP’nin yöneticileri altın bir devrin unutulmayan saygın kişileridirler ve hapse atılanları da idam edilenleri de halkın gönlünde yaşamaktadırlar.
Yüreğinde hak ve adalet duygularını taşıyan herkesin ıstırapla hatırlayacağı Yassı ada davaları sırasında “sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor” emriyle idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan demokrasi şehitlerimizdir. Vicdan sahibi herkesin bu aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında minnet ve şükran duygularıyla eğilmeleri gerekirken, aksine bir tavrın içinde olunmasına suskun kalmak bizler için mümkün değildir.
“Hayatında yüzünü dahi görmediği bir şahsın elini öpmüştür” tarzında bir konuşmayı savcılık makamında oturan bir kişinin yapmaması gerekir… Aynı şekilde Türkçe ezanla ilgili ceza maddesinin kaldırılması TBMM’nin 16.06.1950 tarihli oturumunda, oturuma katılan tüm CHP’lilerin de olumlu oylarıyla kabulü bilinirken aksine bir değerlendirme yapmak öncelikle “gerçeği söylemeyi” meslek edinmiş bir yargı mensubuna yakışmamaktadır. Dahası bu konu da Milli Birlik Komitesi’nin 25.07.1960 tarihli genelgesinde “vicdan hürriyetinin hazinesi dinimizle ilgili olarak Kuran’ın ve ezanın Türkçe olarak okunacağı konusunda söylenenler doğru değildir.” Açıklamasına karşın ve idamların üzerinden 48 yıl geçmiş olduğu halde sayın savcının içindeki kin bitmemiştir.
Ne yazık…
İddia makamı doğrunun, gerçeğin ve halkının mutluluğunu arayanların ve devletin barış içinde yaşamasının olumlu gerekçelerini yasalar doğrultusunda ifade edenlerin makamıdır. Darbelerin teşvikçilerinin yeri değildir. 
Ali Naili ERDEM,
Demokratlar Kulübü Derneği 
Genel Başkanı” 
ADRES: Kuveyt Cad. No: 15/2, A.Ayrancı/ANKARA
TEL: 0312.428 37 45–428 37 46
e.Mail: aliabali@superonline.com

6 Mart 2013 Çarşamba

DÖRTLÜ TAKRİR (yoğun istek üzerine özel yayın)


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
        TBMM Grup Başkanlığı ve 
        Parti Başkanlığı’na,

“Daha kuruluşundan beri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin en esaslı umdesini teşkil eden demokrasi prensiplerine tamamıyla tatbiki sayesinde refah ve saadete kavuşacağı kanaatine bağlanmış olan vatandaşların bütün memlekette ve bilhassa partimiz mensupları arasında en büyük ekseriyeti teşkil ettikleri şüphesizdir. İşte bu kanaatledir ki milletçe özlenen bu amacın gerçekleştirilmesi için lüzumlu gördüğümüz tedbirleri partimizin meclis grubuna arz ve teklif etmeyi borç bildik.
Atatürk’ün ölmez adına bağlı olan mukaddes Kurtuluş savaşımızdan doğan Türkiye Cumhuriyeti ilk Teşkilat–ı Esasiye Kanunu ile dünyanın belki en demokratik anayasasını meydana getirmiş ve bu sayede gerek ferdi hürriyetleri gerek milli murakabeyi en geniş surette dağlamak imkânlarını vermiştir.
Memleketi Ortaçağdan kalma bir takım zararlı müesseselerden koruyabilmek ve irticaı kırmak maksadıyla 1925’ten sonraki yıllarda siyasi hürriyetlerin bazı takyitlere uğratıldığını biliyoruz. Lâkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Teşkilat–ı Esasiye Kanununun, demokratik ruhuna daima sadık kalmış ve cumhuriyetin kurucusu Büyük Atatürk bunu tamamıyla demokratik bir şekle ulaştırmak idealinden ölünceye kadar ayrılmamıştır.
Burada izaha lüzum görmediğimiz türlü sebeplerden dolayı muvaffakiyetsizlikle neticelenen Serbest Fırka tecrübesi bu maksatla yapılmış bir harekettir. Bu talihsiz tecrübenin uyandırdığı tepkiler neticesinde siyasi hürriyetlerin yeni bir takım tahditlere uğratıldığı inkâr edilemez. Bununla beraber cumhuriyet idaresinin her şeye rağmen demokratik tekâmül yolunda ilerlediğini gösteren teşebbüslerde vardır. Büyük Millet Meclisi seçimlerinde, müstakil mebuslara gittikçe daha artacak nispette yer ayrılması tecrübesini buna bir delil olarak zikredebiliriz.
İkinci Dünya Savaşı’nın belirmeye başlaması ve harp tehlikesinin memleketimizi daimi bir tehdit altında bulundurması pek tabii olarak siyasi hürriyetleri bir kat daha tahdide sebep olmuş ve bu suretle Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nun demokratik ruhundan biraz daha uzaklaşılmıştı. Gerçi CHP içinde ayrıca bir müstakil grup teşkili millî murakabede tek parti usulünden doğan zararların karşılanması yolunda bir tecrübe olmakla beraber kuruluşundaki gayritabiîlik dolayısıyla bundan da müspet bir netice alınmadığını görüyoruz.
Bütün dünyada, hürriyet ve demokrasi cereyanlarının tam bir zafer kazandığı demokratik hürriyetlere riayet prensibinin milletlerarası teminata bağlanmak üzere bulunduğu şu günlerde, memleketimizde de Cumhurbaşkanından en küçüğüne kadar bütün milletin aynı demokratik ülküleri taşıdığından şüphe edilemez.
Uzun asırlardan beri müstakil bir devlet olarak yaşayan Türkiye’de hatta okuyup yazma bilmeyen vatandaşların bile siyasi hürriyetlerini şuurla kullanacak bir seviyede bulundukları inkâr kabul edilmez bir hakikattir. Okuyup yazma bilmeyen köylüler arasında bile dünyanın en değerli idare ve siyaset adamlarını yetiştirmiş olan milletimizin bilhassa cumhuriyet idaresinin kuruluşundan beri yapılan hamleler neticesinde bundan 20 yıl evveline nispetle çok yüksek bir seviyeye erişmiş bulunduğu övünülecek bir gerçektir.
İşte bir taraftan iç hayatımızdaki bu mesut tekâmülün yarattığı siyasî olgunluk, diğer taraftan bugünkü medeniyet dünyasının umumî şartları daha ilk Teşkilât–ı Esasiye Kanunumuzda hâkim olan demokratik ruhu, bugünkü siyasî hayat ve teşkilatımızda kuvvetle tecelli ettirmek zamanı geldiği kanaatine bizi sevk etmiş bulunuyor. Bunun bir an evvel gerçekleşmesi yönündeki düşüncelerimizi şöyle hülasa ediyoruz:
1) Milli hâkimiyetin en tabiî neticesi ve aynı zamanda dayanağı olan Meclis murakabesinin anayasamızın yalnız şekline değil, ruhuna da tamamıyla uygun olarak tecellisini sağlayacak tedbirlerin alınması.
2) Yurttaşların siyasî hak ve hürriyetlerini daha ilk Teşkilât–ı Esasiye Kanunumuzun gerektirdiği genişlikte kullanabilmeleri imkânlarının sağlanması.
3) Bütün parti çalışmalarının yukarıdaki esaslara tamamıyla uygun bir şekilde yeniden tanzimi.
Muhterem milletvekilleri arkadaşlarımızın, yüksek tasviplerine sunduğumuz bu teklifimizle, daha ilk kuruluşundan beri millî hâkimiyet gayesine erişmeyi, onu gerçekleştirmeyi hedef tutan CHP’nin ve bütün Türk Milletinin yüksek arzularına tercüman olduğumuza, Atatürk’ün idealine sadık kaldığımıza inanmış bulunuyoruz.
Cumhurbaşkanımızın 19 Mayıs 1945 tarihli nutuklarında: “Siyaset ve fikir hayatımızda demokrasi prensiplerinin daha geniş ölçüde hüküm süreceği hakkındaki fikirleri”, bu teklifimizin vakitsiz ve yersiz olmadığı hakkındaki inancımızı büsbütün kuvvetlendirmiştir.
Milletimizin bütün kuvvet ve iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi Parti Grubu arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Milletine dünya demokrasileri arasında şerefli bir mevkii sağlayacak olan bu teklifi.; Kendi öz düşüncelerinin bir ifadesi gibi telakki edeceklerinden asla şüphe etmediğimizi bir defa daha tekrar eder ve takririmizin açık oturumda müzakeresini saygılarımızla rica ederiz.”
Ankara, TBMM - 07 Haziran 1945

İzmir Mebusu Mahmut Celal Bayar,     İçel Mebusu Refik Koraltan,
Aydın Mebusu Adnan Menderes           Kars Mebusu Fuat Köprülü

(*) Bu takrir (önerge), özgürlükleri kısıtlayan rejimi daha fazla sürdürmenin doğru olmayacağı, anayasal hak ve özgürlüklerin tanınması gerektiği üzerinde durmuş ve en nihayetinde “memlekette demokratik usullerin daha geniş şekilde tatbikine geçilmesi” amacını taşımıştır.

ADNAN MENDERES "Demokrasi Plâtformu" Dergisi...


İletişim Bilgileri:                                                                                                                                                                                                               05.03.2013
Bahçelievler Mahallesi Aşkabat Caddesi                                                                                                                                                                    Ahmet Şerif Bayındır
Çakırbeyli Apt. No: 6/2 Çankaya/Ankara                                                                                                                                              Adnan Menderes Demokrasi Platformu Adına
Tel   : 0.312 214 44 45
Faks: 0.312 215 44 55
Gsm: 0.532 376 76 91